(*actualizată*)
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
(actualizată pana la data de 8 ianuarie 2004*)
EMITENT: PARLAMENTUL
—————
*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27
iulie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. “Centrul Teritorial de
Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt pana la data de 8 ianuarie 2004, cu
modificările şi completările aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22
septembrie 1999; LEGEA nr. 322 din 26 iunie 2001; ; HOTĂRÂREA nr. 238 din
13 martie 2002; ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003; LEGEA nr.
553 din 18 decembrie 2003; LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003.
Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Abrogat.
———–
Art. 1 a fost abrogat prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din
10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14
aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Art. 1 a fost abrogat prin pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 577 din
22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
ART. 2
Abrogat.
———–
Art. 2 a fost abrogat prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din
10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14
aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Art. 2 a fost abrogat prin pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 577 din
22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
ART. 3
Abrogat.
———–
Art. 3 a fost abrogat prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din
10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14
aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Art. 3 a fost abrogat prin pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 577 din
22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
ART. 4
Abrogat.
———–
Art. 4 a fost abrogat prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din
10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14
aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Art. 4 a fost abrogat prin pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 577 din
22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
CAP. 2
Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
ART. 5
Abrogat.
———–
Art. 5 a fost abrogat prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din
10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14
aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Art. 5 a fost abrogat prin pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 577 din
22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
ART. 6
Abrogat.
———–
Art. 6 a fost abrogat prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din
10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14
aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Art. 6 a fost abrogat prin pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 577 din
22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
ART. 7
Abrogat.
———–
Art. 7 a fost abrogat prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din
10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14
aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Art. 7 a fost abrogat prin pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 577 din
22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
ART. 8
Contractele individuale de munca încheiate de următoarele categorii de
angajatori vor fi înregistrate, în termen de 20 de zile de la data
încheierii lor, la inspectoratele teritoriale de munca:
a) persoanele fizice;
b) societăţile comerciale cu capital privat;
c) asociaţiile cooperatiste;
d) asociaţiile familiale;
e) asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale şi patronale;
f) orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează
potrivit legislaţiei romane.
———–
Denumirea “direcţia generală de munca şi protecţie socială” a fost
înlocuită cu denumirea “inspectoratul teritorial de munca” prin art. 2 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.
ART. 9
(1) Carnetele de munca ale salariaţilor încadraţi la angajatorii
prevăzuţi la art. 8 se păstrează şi se completează de către inspectoratele
teritoriale de munca.
(2) Angajatorii sunt obligaţi sa depună la inspectoratele teritoriale
de munca:
a) actele privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea
contractelor individuale de munca, în termen de 5 zile de la perfectarea
acestora;
b) trimestrial, dovezile de plata a salariilor, însoţite de actele ce
atesta plata lunară a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, a
contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi
a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj,
pana la data de 15 a primei luni din trimestrul următor.
———–
Denumirea “direcţia generală de munca şi protecţie socială” a fost
înlocuită cu denumirea “inspectoratul teritorial de munca” prin art. 2 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.
ART. 10
(1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a păstra şi
completa carnetele de munca ale salariaţilor, inspectoratele teritoriale de
munca pot aproba ca aceste operaţiuni sa fie efectuate de către aceştia sau
de către societăţi comerciale specializate, acreditate în condiţiile legii.
(2) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii:
a) sa prezinte lunar la inspectoratele teritoriale de munca dovezile
din care sa rezulte plata salariilor, a contribuţiei la fondul de asigurări
sociale şi la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a
contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;
b) sa prezinte carnetele de munca ale salariaţilor la inspectoratele
teritoriale de munca, la încetarea contractelor individuale de munca ale
acestora, în vederea certificării inscrierilor efectuate.
———–
Denumirea “direcţia generală de munca şi protecţie socială” a fost
înlocuită cu denumirea “inspectoratul teritorial de munca” prin art. 2 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.
ART. 11
(1) Contractele individuale de munca, încheiate de cetăţenii romani cu
misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare străine cu sediul în
România, precum şi cu reprezentantele din România ale unor firme,
asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, se
înregistrează la Oficiul muncii, care funcţionează în subordinea
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
(2) Salariaţii persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) vor
beneficia de drepturile de asigurări sociale, cu condiţia achitării
contribuţiei la fondul de asigurări sociale prevăzute de lege.
(3) Carnetele de munca se păstrează şi se completează de Oficiul
muncii.
ART. 12
(1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege
inspectoratele teritoriale de munca vor percepe un comision, stabilit după
cum urmează:
a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează
şi le completează carnetele de munca;
b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează
serviciile prevăzute la art. 10, constând în verificarea şi certificarea
legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia.
(2) Pentru păstrarea şi completarea carnetelor de munca ale persoanelor
care au încheiat contracte de asigurare, direcţiile generale de munca şi
protecţie socială vor percepe un comision de 0,75% calculat la venitul
asigurat prevăzut în contractul de asigurare.
(3) Plata comisionului se va efectua pana la sfârşitul lunii următoare
celei pentru care este datorat.
(4) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) şi (2) se
păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobanda.
(5) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se gestionează
de către Inspecţia Muncii în regim extrabugetar, iar cele prevăzute la
alin. (2) se gestionează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în
regim extrabugetar. Sumele reţinute se utilizează potrivit destinaţiilor
stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar soldul rămas la finele anului se
reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
———–
Art. 12 a fost modificat prin pct. 1 al art.1 din ORDONANTA DE URGENTA
nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din
23 septembrie 1999.
ART. 13
(1) Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de munca exercita
controlul asupra modului în care sunt aplicate prevederile prezentei legi.
(2) Angajatorii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de
a pune la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi actele
solicitate.
———–
Denumirea “direcţia generală de munca şi protecţie socială” a fost
înlocuită cu denumirea “inspectoratul teritorial de munca”, iar denumirea
“Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” a fost înlocuită cu denumirea
“Inspecţia Muncii”, prin art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22
septembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie
1999.
CAP. 3
Răspunderea juridică
ART. 14
Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 1 alin. (2), art.
4 alin. (3), art. 8, art. 9 şi ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 30.000.000 lei
la 60.000.000 lei.
———–
Art. 14 a fost modificat prin lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 238
din 13 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie
2002.
ART. 15
Abrogat.
———–
Art. 15 a fost modificat prin lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 238
din 13 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie
2002.
Art. 15 a fost abrogat prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din
10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14
aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Art. 15 a fost abrogat prin pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 577 din
22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
ART. 16
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 45.000.000
lei la 90.000.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a
organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a pune la dispoziţie
acestora documentele solicitate;
b) abrogat.
———–
Art. 16 a fost modificat prin pct. 2 al art.1 din ORDONANTA DE URGENTA
nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din
23 septembrie 1999.
Art. 16 a fost modificat prin lit. c) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 238
din 13 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie
2002.
Lit. b) art. 16 a fost abrogată prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA
nr. 23 din 10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259
din 14 aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Lit. b) a art. 16 a fost abrogată prin pct. 17 al art. unic din LEGEA
nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5
ianuarie 2004.
ART. 17
(1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta
lege se fac de către inspectorii de munca.
(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se
completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
———–
Alin. (1) al art. 17 a fost modificat prin pct. 3 al art.1 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.
———–
*) NOTA CTCE SA Piatra-Neamt:
Potrivit art. 48 din ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul
juridic al contravenţiilor, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25
iulie 2001: ” Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ
anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor, trimiterea se va socoti facuta la
dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanta.”
ART. 18
Abrogat.
———–
Art. 18 a fost abrogat prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din
10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14
aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Art. 18 a fost abrogat prin pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 577 din
22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
———–
Denumirea “direcţia generală de munca şi protecţie socială” a fost
înlocuită cu denumirea “inspectoratul teritorial de munca” prin art. 2 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.
ART. 19
Încălcarea repetată de către angajator a prevederilor prezentei legi,
constând în neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la încadrarea în munca
a persoanelor, precum şi la transmiterea obligatorie a unor date către
inspectoratele teritoriale de munca, prin care s-a urmărit acordarea unor
venituri sub nivelul salariului minim garantat pe ţara, precum şi
sustragerea de la plata obligaţiilor privind plata contribuţiilor la fondul
de asigurări sociale sau la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an
sau cu amenda.
———–
Denumirea “direcţia generală de munca şi protecţie socială” a fost
înlocuită cu denumirea “inspectoratul teritorial de munca” prin art. 2 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.
ART. 20
Abrogat.
———–
Art. 20 a fost abrogat prin art. 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din
10 aprilie 2003 aprilie publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14
aprilie 2003, respinsă de LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.
Art. 20 a fost abrogat prin pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 577 din
22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.
ART. 21
Sancţiunile prevăzute la art. 14-16, art. 19 şi 20 din prezenta lege se
aplica persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prevederilor
respective.
ART. 22
Neplata la termenul stabilit a comisionului prevăzut la art. 12 atrage
obligaţia debitorului la plata unor majorări de întârziere, în condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare.
CAP. 4
Dispoziţii finale
ART. 23
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi
vor fi stabilite, prin hotărâre a Guvernului, condiţiile în care, potrivit
prevederilor art. 2 şi 3, pot presta munca persoane care nu încheie
contracte individuale de munca, precum şi modul în care Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale şi, respectiv, Inspecţia Muncii pot utiliza sumele
reprezentând comisionul prevăzut la art. 12.
———–
Art. 23 a fost modificat prin pct. 4 al art.1 din ORDONANTA DE URGENTA
nr. 136 din 22 septembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din
23 septembrie 1999.
ART. 23^1
În aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
şi Ministerul Finanţelor Publice, ca organe de specialitate ale Guvernului,
pot emite norme metodologice care vor fi publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
———–
Art. 23^1 a fost introdus prin art. unic din LEGEA nr. 322 din 26 iunie
2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 27 iunie 2001.
ART. 24
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr.
83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie
1995.
ART. 25
Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 1999, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22
iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia
României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR,
PAULA IVANESCU
————